Dunia Usaha Khawatir Israel Hentikan Ekspor

0

5 áéðåàø 2009àøáòéí åúùò îùàéåú åáäï 1119 èåï ùì ñçåøåú äåòáøå äéåí (á') ãøê îòáø "ëøí ùìåí" àì úåê øöåòú òæä. ÷îç, öéåã øôåàé åúøåôåú äéå ø÷ çì÷ îäîåöøéí ùäåòáøå áçñåú àøâåðéí áéï-ìàåîééí åîãéðåú ùåðåú ëâåï: àåðø"à (ñåëðåú äñòã åäùé÷åí ùì äàåîåú äîàåçãåú), "úåëðéú äîæåï äòåìîéú" (WFP), äöìá äàãåí, îîùìú îöøéí åîîùìú éøãï. ðåñó òì ëê, ë-215 àìó ìéèøéí ùì ñåìø äåòáøå ìúçðú äëç áòæä. ë-93 àìó ìéèøéí ùì ñåìø äåòáøå ìèåáú ôòéìåú àøâåï àåðø"à åë-45 èåï âæ äåòáø ìöøéëä áéúéú ùì äúåùáéí.öéìåí: ãåáø öä"ìJanuary 05, 200949 humanitarian aid trucks, loaded with 1 119 tons of supplies were transferred through the Kerem Shalom Crossing into the Gaza Strip today. The products transferred include, flour, medical equipment and medicine, donated by international organizations and several countries such as, United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), United Nations World Food Programme (WFP), the Red Cross, the Egyptian Government and the Jordanian Government. In addition, 215 000 liters of diesel were transferred to support the activities of UNRWA, and 45 tons of natural gas were transferred for use in civilian homes. Credit: IDF Spokesperson

Penyeberangan Karem Abu Salem adalah satu-satunya jalur transportasi barang, bahan bakar dan bantuan antara Israel dan Gaza.

Pemilik bisnis di Gaza khawatir dengan masa depan pekerjaan mereka setelah Israel memberlakukan larangan terhadap semua ekspor dari Jalur Gaza yang melewati penyeberangan Karem Abu Salem.

Pada hari Senin, pihak berwenang Israel mengumumkan penghentian ekspor komersial dari Gaza ke Israel setelah adanya dugaan upaya penyelundupan bahan peledak. Karem Abu Salem adalah satu-satunya penyeberangan yang diizinkan Israel untuk digunakan pengiriman komersial.

Tindakan tersebut dikutuk oleh serikat industri dan ekonomi Palestina, yang memperingatkan potensi konsekuensi ekonomi dan sosial.

Produksi Melebihi Permintaan Lokal

Walid Ballour, yang mengelola pabrik pembuatan pipa plastik, mengatakan bahwa keputusan tersebut mengejutkan.

“Kami sedang memuat mobil dengan pesanan pipa ke Ramallah ketika keputusan diambil,” kata Ballour. “Kami juga memiliki tiga pesanan ekspor yang dijadwalkan dikirim besok ke Tepi Barat, namun pesanan tersebut dihentikan karena keputusan tersebut.”

Pabrik tersebut mengekspor sekitar 20% produksinya – sekitar 10 ton pipa per hari – ke Tepi Barat yang diduduki.

Ballour mengatakan bahwa manajemen harus memberikan cuti tak terhingga kepada sebagian dari 30 pekerja pabrik.

“Permintaan lokal sedikit, dan kami terutama mengandalkan ekspor ke Tepi Barat,” katanya.

“Kami berharap keputusan ini dibatalkan dan akan ada intervensi eksternal untuk menekan pihak Israel agar membatalkannya.”

Jalur Hidup bagi Gaza

Awni Abu Hasira, direktur perusahaan pemasok ikan di Gaza dan Tepi Barat, mengatakan bahwa dia terkejut dengan berita tersebut.

“Sebagai penjual ikan, Tepi Barat adalah pasar yang penting bagi kami, dan penutupan ini akan membuat kami mengalami kerugian besar dari hari ke hari.”

Pada hari penutupan penyeberangan, perusahaan Abu Hasira seharusnya mengekspor 10 ton ikan ke Tepi Barat. Kerugian mereka bisa mencapai $500.000.

“Kami harus menjual ikan di pasar lokal dengan setengah harga. Hal ini tidak hanya berdampak pada kami sebagai pedagang dan pengusaha, namun juga sebagai nelayan sederhana. Ada banyak kelompok yang terkena dampaknya.”

Abu Hasira menekankan bahwa mengekspor ke Tepi Barat yang diduduki adalah jalur kehidupan bagi Gaza, khususnya sektor perikanan.

“Penjualan di pasar lokal sangat lemah karena kondisi perekonomian yang memburuk,” ujarnya. “Perusahaan saya bergantung sepenuhnya pada pasokan ke Provinsi Jericho. Keputusan ini adalah hukuman mati bagi perusahaan saya, yang mendukung 10 rumah di Gaza.”

Hukuman Kolektif

Federasi umum industri Palestina di Gaza mengecam keputusan Israel pada konferensi pers, dan menyebutnya sebagai hukuman kolektif yang memperburuk kesulitan yang dialami oleh dua juta orang di Gaza yang hidup di bawah blokade Israel selama 17 tahun.

Waddah Bseiso, juru bicara federasi, mengatakan bahwa keputusan ini akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Gaza, khususnya sektor industri, di mana ratusan fasilitas kini terancam ditutup karena sangat bergantung pada ekspor.

Penutupan seperti itu akan mengakibatkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, katanya.

Bseiso mendesak Israel untuk membatalkan keputusannya: “Kami segera menyerukan pembukaan kembali penyeberangan Karem Abu Salem dan penghapusan sanksi yang memperburuk penderitaan penduduk dan menghambat peluang pembangunan ekonomi, perdamaian dan stabilitas di Jalur Gaza.”

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *